Pray For MH370

Pray For MH370

TANAH PERCUMA UNTUNG ATAS ANGIN NAMANYA (DWIBAHASA)

Malaysia Boleh. Semua Boleh. Skandal BMF, Skandal Perwaja Steel, kini Skandal PKFZ.

Kos Tanah Bagi Projek PKFZ 67 Peratus Lebih Tinggi


KUALA LUMPUR, 4 Nov (Bernama) -- Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Rabu melaporkan bahawa kos tanah bagi bagi setiap kaki persegi dalam projek Pembangunan Zon Bebas Pelabuhan Kelang (PKFZ) adalah RM41.76 iaitu 67 peratus lebih tinggi daripada harga RM25 yang ditetapkan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH).

Laporan itu menyatakan jika tanah bagi projek itu diperolehi mengikut Akta Pengambilan Tanah 1960, kerajaan hanya perlu membelanjakan RM442.13 juta dan menjimatkan sejumlah RM645.87 juta.

Selain itu, pengenaan kadar faedah sebanyak 7.5 peratus setahun bagi bayaran balik tanah secara tertunda sebelum perjanjian jual beli ditandatangani oleh Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Kelang (LPK) Datin Paduka O.C Phang telah menyebabkan berlaku pengenaan caj dua kali terhadap kerajaan.

Ini kerana semasa JPPH menetapkan harga tanah pada RM25 sekaki persegi, jabatan itu telah mengambil kira faedah sebanyak 7.5 peratus untuk bayaran balik tertunda selama 15 tahun.

PAC juga mendapati bahawa kelulusan dari kerajaan tidak diperolehi berhubung pengenaan kadar faedah tersebut.

"Pengenaan kadar faedah ini menyebabkan LPK perlu membayar kos pembelian tanah berjumlah RM1.088 bilion di samping faedah tambahan berjumlah RM730 juta menjadikan jumlah pembayaran RM1.818 bilion," kata laporan itu.

Menurut laporan itu, Phang dan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan gagal mematuhi arahan dari kerajaan dan Kementerian Kewangan dalam urusan perolehan tanah itu untuk projek PKFZ.

Selain itu, arahan Ketua Setiausaha Perbendaharaan supaya tanah bagi projek itu diperolehi secara pengambilan balik mengikut Akta Pengambilan Tanah 1960 dan dibiayai melalui peruntukan Kementerian Pengangkutan dan kemudiannya disewa pajak kepada LPK juga tidak dipatuhi.

Jawatankuasa itu juga mendapati tindakan Phang menandatangani perjanjian jual beli termasuk membangunkan infrastruktur bernilai RM1.088 bilion adalah menyalahi peraturan kewangan kerajaan kerana beliau tidak mendapat kelulusan dari Kementerian Kewangan.

Tindakan Phang juga didapati tidak selaras dengan kehendak Port Authorities Act 1963 yang menetapkan bahawa beliau perlu mendapat kelulusan daripada Lembaga Pengarah LPK terlebih dahulu.

Laporan itu juga menyatakan bahawa LPK wajar memastikan bahawa pemaju projek PKFZ iaitu Kuala Dimensi Sendirian Berhad (KDSB) telah melaksanakan semua kerja infrastruktur seperti yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tanah sebelum menjelaskan semua bayaran harga tanah yang akan tamat pada 2017.

Jawatankuasa itu turut mendapati pelantikan KDSB sebagai pemaju oleh LPK tidak dibuat secara teratur kerana Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan dan Pengurus Besar LPK itu gagal mematuhi arahan Kementerian Kewangan berhubung perkara itu.

KDSB telah dilantik sebagai kontraktor oleh LPK bagi projek pembangunan PKFZ secara rundingan terus.

Laporan itu menyatakan bahawa pada Jun 2001, Kementerian Kewangan menetapkan kontrak kerja pembangunan dibuat secara tender terbuka dan kos pembangunan projek PKFZ dibiayai melalui terbitan bon jangka panjang dengan jaminan kerajaan.

Perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani KDSB dan LPK pada November 2002 juga mensyaratkan KDSB dilantik sebagai kontraktor pembangunan PKFZ walau pun kelulusan dari Kementerian Kewangan tidak diperolehi untuk dikecualikan dari proses tender.

Menurut laporan itu, kelulusan dari Kementerian Kewangan adalah perlu bagi membolehkan tapisan dibuat untuk menentukan tahap keupayaan kewangan dan kepakaran KDSB melaksanakan projek yang melibatkan perbelanjaan yang begitu besar.

"Kegagalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan dan Pengurus Besar LPK mematuhi arahan Kementerian Kewangan dan memohon kelulusan dari kerajaan berhubung dengan pelantikan KDSB sebagai pemaju projek adalah merupakan satu kesalahan dan tindakan undang-undang perlu diambil terhadap mereka," syor laporan itu.

-- BERNAMA


Price Of PKFZ Land Cost 67 Per Cent More Than Valued Worth, Says PAC


KUALA LUMPUR, Nov 4 (Bernama) -- The Public Accounts Committee (PAC) on Wednesday reported that the cost of per sq ft of land for the Port Klang Free Zone (PKFZ) project was RM41.76 which was 67 per cent higher than the RM25 fixed by the Valuation and Property Services Department (JPPH).

The report said that if the land had been acquired in accordance to the Land Acquisition Act 1960, the government would have had to spend only RM442.13 million and saved RM645.87 million.

Besides that, the imposition of a 7.5 per cent annual interest rate on delayed payment for the land, before the signing of a sale and purchase agreement by the general manager of Port Klang Authority (PKA) Datin Paduka O.C Phang, had also resulted in a double charge for the government.

This is because when JPPH had fixed the land price at RM25 per sq ft, it had taken into account an interest payment of 7.5 per cent for the delayed payment for up to 15 years.

PAC also found that approval was not received from the government on the interest rate charge.

"This interest rate charge caused PKA to pay a land purchase cost of RM1.088 billion besides additional interest of RM730 million, bringing the total payment to RM1.818 billion," the report said.

Phang and the Secretary General of the Ministry of Transport had failed to heed instructions from the government and the Finance Ministry in acquiring the land for the PKFZ project, it further said.

Apart from that, a directive from the Treasury Secretary General, that the land for the project is acquired by way of the Land Acquisition Act 1960 and financed through allocation for the Transport Ministry and leased back to PKA later on, was also not followed.

PAC also found that Phang's action to sign a sale and purchase agreement including the development of an infrastructure worth RM1.088 billion was against the government's financial regulations as he had not received the approval from the Finance Ministry.

Phang's action was also not in line with the Port Authorities Act 1963 requirement for him to get prior approval from PKA.

It was also imperative for PKA to ensure that the developer of the project, Kuala Dimensi Sendirian Bhd (KDSB) had carried out all the infrastructure works as determined in the sale and purchase agreement before settling the land payments which will end in 2017.

The committee also found that the appointment of KDSB as the developer by PKA was not done in a proper manner as the Transport Ministry Secretary General and General Manager of PKA had failed to follow the instruction of the Finance Ministry on the matter.

KDSB was appointed as the project contractor by PKA via direct negotiations.

In June 2001, the Finance Ministry had ordered that the contract for the project's building works is given out through open tender and the cost of developing the project financed through the issuance of government guaranteed long term bonds.

The sale and purchase agreement signed by KDSB and PKA in November 2002 also had the condition that KDSB is appointed as the development contractor for PKFZ although approval from the Finance Ministry had not been obtained for exemption from the tender process.

According to the report, approval from the Finance Ministry would have been required to carry out due dilligence to ascertain the financial capability and expertise of KDSB to carry out a project involving such a huge sum.

"The failure by Transport Ministry Secretary General and PKA General Manager to follow the instruction of the Finance Ministry and seek approval from the government on the appointment of KDSB as the project developer is an offence and legal action needs to be taken against them," the report said.

-- BERNAMA

Comments :

0 comments to “TANAH PERCUMA UNTUNG ATAS ANGIN NAMANYA (DWIBAHASA)”
 

x

Photobucket

e


Popular Posts

Followers


View My Stats

pautan lain

  • - Mesyuarat Agung Khas AMALNITA perihatin Pelancaran Tabung PDS AMALNITA dan anda
    5 years ago
  • "Paciaru" atau breakfast. - Yb Meru bersama Mr.Maniam turun padang memantau jalan2 berlubang di susur keluar highway Setia Alam ke Jln Meru dan Jln Korporat Kawasan Meru ...
    5 years ago

Ab

zwani.com myspace graphic comments

x

Photobucket

Recent Comment

ISLAMICITY

SEARCH THE TRUTH

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com